Gebruiksvoorwaarden

Zo Gemeld

Scope van de licentie
Delta10 B.V. verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Zo Gemeld ("u") een gebruiksrecht voor deze App.  

Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om Zo Gemeld te gebruiken op welke manier zij dat willen  binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.

Het is niet toegestaan om:

  • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
  • de App in kopie te geven aan derden;
  • de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  • aanduidingen van Delta10 B.V. als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple's Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple's Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

Intellectuele eigendom
Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Delta10 B.V. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze vindt u in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.

Tegenprestatie
Het gebruiksrecht wordt u om niet verstrekt.

Persoonsgegevens
De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacybeleid dat te vinden is op zogemeld.nl/privacy.

Updates
Delta10 B.V. brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App kunnen verbeteren.

Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple's Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Zo Gemeld afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple's Appstore, Google Play, waarover Delta10 B.V. geen controle heeft. Delta10 B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Ondersteuning
U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.

Delta10 B.V. zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan u bekendgemaakte  kanalen). Delta10 B.V. doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

Garanties en aansprakelijkheid
Zo Gemeld en de bijbehorende webdienst wordt verstrekt zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten. U neemt de App in gebruik op eigen risico.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is Delta10 B.V. jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met Zo Gemeld.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Delta10 B.V. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

De App communiceert via internet met een server onder beheer van Delta10 B.V. om de dienst te kunnen leveren. Delta10 B.V. spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Delta10 B.V. updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Delta10 B.V. doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple's Appstore.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Google Play.

Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan vanaf dat moment voor onbepaalde tijd van kracht.

De overeenkomst mag door zowel u als Delta10 B.V. op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van Zo Gemeld te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Zo Gemeld te verwijderen van al uw systemen.

Overige bepalingen
Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Delta10 B.V. gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Delta10 B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Zo Gemeld van haar overneemt.